PrIce


price 99.100 - 18.100

gallery


با بهترین زنان کارآفرین جهان و داستان آنها آشنا شوید
اشتباهات ترسناک و جبران ناپذیر در مدیریت و رهبری
دلایل عدم گوش دادن همدلانه
روشهای مقابله با انتقادهای غیر منصفانه در محیط کار
اعتبار شما و 5 روش ساده به دست آوردن آن
بهترین روش برخورد با مشتری ناراضی
همدلی و تاثیر آن در محیط و روابط کاری
هوش هیجانی پایین و نشانه های مهم آن
اشتباهات رایج در تصمیم گیری