دوره های آموزشی حضوری | غیر حضوری

سیاوش جعفری، مشاور کسب و کار و مدرس دوره های آموزشی تخصصی مدیریتی


Senior Business Development Consultant | Teacher & MBA Lecturer
Specialized education courses

دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری

education & package courses

مدیریت فروش و مذاکره حرفه ای

Professional sales management and negotiation
حضوری | غیرحضوری

تکنیکهای مذاکره حرفه ای و متقاعد سازی

Professional negotiation techniques
حضوری | غیرحضوری

هوش هیجانی و مدیریت احساسات

Emotional intelligence and emotion management
حضوری | غیرحضوری

تفکر سیستمی و تصمیم گیری موثر

System thinking and effective decision making
حضوری | غیرحضوری

توسعه مهارتهای فردی

Individual development plan
حضوری | غیرحضوری

توانمندسازی مدیریتی و سرپرستی

Managerial empowerment and supervision
حضوری | غیرحضوری

دوره حضوری

دوره غیر حضوری

مدرک بین المللی

همراه پشتبانی

> طراح و مدرس: سیاوش جعفری

نمایش ویدیو درباره SIAVASH JAFARI

ارتباط با ما

سیاوش جعفری
مشاور توسعه کسب و کار و مدرس دوره های آموزشی تخصصی