بـمان، بـجنگ، بـساز
〉 بـمان، بـجنگ، بـساز 〈   تازگیا یک جمله کلیشه ای رو از طرف افراد زیادی می شنوم که ...