[hm_title type=”normal_title” align=”center” color=”#ffffff”][/hm_title][hm_title type=”normal_title” align=”center” color=”#1e1e1e”]ارائه خدمات مشاوره ای کسب و کار[/hm_title]
[hm_title type=”normal_title” align=”center” color=”#1e1e1e”]ارائه خدمات آموزشی تخصصی(درون و برون سازمانی)

[/hm_title]

[hm_section mode=”light” padding_top=”90″ padding_bot=”90″ bg_color=”#39354c”][hm_row][hm_column col=”6″][hm_title type=”normal_title” transform=”uppercase” align=”capitalize”]ارائه خدمات مشاوره ای کسب و کار[/hm_title][hm_text]

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های کسب و کار، مدیریت، فروش و سیستم، در جهت غلبه بر مشکلاتی که مانع رشد و حرکت سازمان در راستای دستیابی به اهداف می باشند،

امروزه با توجه به پیچیده شدن مدل کسب و کار و نیاز به پیاده سازی راهکارهای سیستمی و مدیریتی لزوم توجه به روشهای نوین مدیریت و فرآیندهای اصلی سازمان کاملا مشهود می باشد.

بررسی و ارزیابی، تحلیل شرایط موجود، شناخت مشکلات، ارائه راهکارهای علمی، پیاده سازی و ارزیابی اثر بخشی اقدامات بخشی از سرفصلهای قابل ارائه در این خدمت می باشد.فرآیند مشاوره شامل افزایش سطح بلوغ علمی، سیستمی و نگرشی سازمان خواهد بود تا در ادامه سازمانها با شناخت بهتر از فرهنگ تعالی و بهبود، همواره در راستای دستیابی به اهداف ترسیم شده در حرکت باشند.[/hm_text][hm_button type=”animated1″ size=”medium” target=”_blank” icon=”ico-eye4″ title=”انتقال به صفحه مربوطه” url=”http://www.siavashjafari.com/consulting-syestem-and-managment” margin_top=”10″][/hm_column][hm_column col=”6″]

[/hm_column][/hm_row][/hm_section][hm_section mode=”light” padding_top=”90″ padding_bot=”90″ bg_color=”#39354c”][hm_row][hm_column col=”6″]
[/hm_column][hm_column col=”6″][hm_title type=”normal_title” transform=”uppercase” align=”capitalize”]ارائه خدمات آموزشی تخصصی(درون و برون سازمانی)[/hm_title][hm_text]نیاز به آموزشهای ضمن خدمت و سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی و دانش آنان، امروزه در دنیا یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت و تعالی سازمانها می باشد. تخصص در رشته کاری و همگام بودن با مفاهیم اجرایی روز دنیا و به کارگیری آنان تبدیل به نقطه تمایز سازمانها گردیده.

 

بسیارند اهداف صحیح و درستی که تنها به علت نبود دانش و نگرش تخصصی جهت پیاده سازی، محقق نشدند.

ارائه فعالیتهای آموزشی در موضوعاتی همانند MBA، مدیریت، فروش، سیستم و … با توجه به نیازسنجی، تعیین سطح، انتخاب سرفصلهای متناسب با نیاز و ارزیابی اثر بخشی خلاصه ای از فعالیتهای آموزشی تخصصی درون و برون سازمانی است.

[/hm_text][hm_button type=”animated1″ size=”medium” target=”_blank” icon=”ico-eye4″ title=”انتقال به صفحه مربوطه” url=”http://www.siavashjafari.com/training” margin_top=”10″][/hm_column][/hm_row][/hm_section]